Jakość wody - I półrocze 2020r.

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość LPWiK S.A.*
NDS wg normy
Polskiej** Unii Europ.
1 Barwa mg / l Pt <51) akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian5)
akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
2 Mętność NTU

0,12±0,03

akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0

akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
3 Stężenie jonów wodoru (pH)   7,4±0,2 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
4 Przewodność elektryczna µS / cm 522 ± 31 temp. pomiaru 25,00C 2500 2500
5 Zapach   Z0 akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
6 Jon amonu mg / l <0,061) 0,50 0,50
7 Azotany mg / l 2,1±0,3 50 50
8 Azotyny mg / l <0,011) 0,5 0,5
9 Chlor wolny mg / l 0,143) 0,3 -
10 Mangan µg / l <301) 50 50
11 Żelazo µg / l <201) 200 200
12 Twardość  mg/ l CaCO3 213±47 60 - 500 -
13 Magnez mg / l 15 7 -125 -
14 Siarczany mg / l 60±8 250 250
15 Utlenialność z KMnO4 mg / l O2 0,900±0,069 5 5

 

BAKTERIOLOGIA

16 Escherichia coli jtk / 100ml 0 0 0
17 Enterokoki kałowe jtk / 100ml 0 0 0
18 Bakterie grupy coli jtk / 100ml 0 0 0
19 Clostridium perfringens jtk / 100ml 0 0 0
20 Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C jtk / 1ml 0 bez nieprawidłowych zmian4) -

 

TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2020

Rodzaj wody mval / l mmol / l mg/ l CaCO3 Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Średnio twarda 4,26 2,13 213 11,9 21,3

 

SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY

Rodzaj wody mval / l mmol / l mg/ l CaCO3 Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Bardzo miękka 0 - 2 0 - 1,0 0 - 100 0 - 5,6 0 - 10
Miękka 2 - 4 1,0 - 2,0 100 - 200  5,6 - 11,2 10 - 20
Średnio twarda 4 - 6 2,0 - 3,0 200 - 300 11,2 - 16,8 20 - 30
O znacznej twardości 6 - 8 3,0 - 4,0 300 - 400 16,8 - 22,4 30 - 40
Twarda 8 - 10 4,0 - 5,0 400 - 500 22,4 - 28 40 - 50
Bardzo twarda >10 >5 >500 >28 >50

*   -  Wartości średnie za I półrocze 2020r.
**  -  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1) - Granica zakresu akredytacji
2) - Granica oznaczania ilościowego
3) - Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4) - Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
    - 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
    - 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,
5) - Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg /l Pt

 

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:

- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 )

- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Dodanie informacji
Data 
24/06/2020 12:41
Wytworzenie informacji
Data 
24/06/2020
Ostatnia aktualizacja
Data 
24/06/2020 12:41