Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ściekow na lata 2020 - 2021

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Taryfa.pdf

 

TARYFA obowiązująca na terenie Gminy Legnica od dnia 23.05.2020r. do dnia 22.05.2021r.

1. Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp. Wyszczególnienie

Wielkości cen i stawek opłat

Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena/stawka netto Cena/stawka z VAT
0
1
2
3
4
5
1

Grupa 1 

Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego  w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

4,33

4,68

2 Grupa 2 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego  w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

6,70

7,24

3 Grupa 3 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika  w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

1,96

2,12

4 Grupa 4 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

1,96

2,12

5 Grupa 5 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3)

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

0,78

0,84

6 Grupa 6 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

0,78

0,84

7 Grupa 7 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do  podlewania ogródków w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

0,78

0,84

8 Grupa 8 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza podlicznika służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do  podlewania ogródków w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

cena wody  (zł/m3) 

4,69

5,07

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

0,78

0,84

 

 

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp. Wyszczególnienie

Wielkości cen i stawek opłat

Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Cena/stawka netto Cena/stawka z VAT
0
1
2
3
4
5
1

Grupa 1 

Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ ­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3) 

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

4,24

4,58

2 Grupa 2 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3) 

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

6,57

7,10

3 Grupa 3 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika  w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3)  

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

1,91

2,06

4 Grupa 4 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza podlicznika w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ ­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3) 

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

1,91

2,06

5 Grupa 5 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego do celów technologicznych w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3) 

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (1m-c/odbiorcę)

0,74

0,80

6 Grupa 6 Gospodarstwa domowe,  odbiorcy przemysłowi i pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu urządzenia pomiarowego do celów technologicznych w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym

­ cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m3)  

6,26

6,76

Stawka opłaty abonamentowej (2m-ce/odbiorcę)

0,74

0,80

 

 

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp Rodzaj przekroczeń Stawka opłaty netto
 w zł
Stawka opłaty brutto (VAT-8%) 
w zł
1 Przekroczenie temperatury o mniej niż 5oC 0,13 zł/m3 0,14 zł/m3
2

Przekroczenie temperatury o 5° C i więcej

0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
3 Przekroczenie wartości odczynu o mniej niż 0,5 pH 0,26 zł/m3 0,28 zł/m3
4 Przekroczenie wartości odczynu od 0,5 pH do 1,5 pH 0,66 zł/m3 0,71 zł/m3
5 Przekroczenie wartości odczynu od 1,5 pH do 2,5 pH 1,32 zł/m3 1,43 zł/m3
6 Przekroczenie wartości odczynu od 2,5 pH i powyżej 2,56 zł/m3 2,76 zł/m3
7

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia metali ciężkich (ołów, miedź, rtęć, nikiel, kadm, cynk, chrom og.)

230,33 zł/kg 248,76 zł/kg
8

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia BZT5

5,26 zł/kg O2 5,68 zł/kg O2
9 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia CHZTcr 3,16 zł/kg O2 3,41 zł/kg O2
10 Przekroczenie dopuszczalnej wartości zawiesiny ogólnej 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
11 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia za substancje ekstrahujące się eterem naftowym 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
12

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotu amonowego

5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
13 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia fosforu ogólnego 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg
14 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia chlorków 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
15 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarczanów 0,97 zł/kg 1,05 zł/kg
16 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji powierzchniowo czynnych - anionowych 9,21 zł/kg 9,95 zł/kg
17 Przekroczenie dopuszczalnego stężenia pozostałych parametrów 5,26 zł/kg 5,68 zł/kg

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

1 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. (Dz.U.Nr 136 poz. 964),wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia Oczyszczalni Ścieków LPWiK S.A. ładunkiem tych zanieczyszczeń.
2 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie temperatury i pH oblicza się w odniesieniu do 1 m3 ścieków przemysłowych (poz.1-6 z Tabeli).
3 Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych za pozostałe wskaźniki (poz.7-17 z Tabeli) oblicza się za jednostkę ładunku (w kg) zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych.
4 Wysokość łącznej opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oblicza się jako sumę opłaty za przekroczenie warunków dla temperatury, pH i metali ciężkich i opłaty za przekroczenie warunków za pozostałe parametry obliczone według tego wskaźnika, za przekroczenie którego opłata jest najwyższa.
5 Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu jego ustania potwierdzonego wynikiem analizy fizyko-chemicznej ścieków.

 

Dodanie informacji
Data 
15/05/2020 13:06
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
04/12/2017
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
15/05/2020 13:06