Rejestry, archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),

2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,

3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,

3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),

4. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,

5. Rejestr spraw sądowych,

6. Rejestr reklamacji i skarg,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

8. Rejestr pieczęci,

9. Rejestr zbioru danych osobowych.

 

 

Archiwum zakładowe

 

    LPWiK S.A. jako jednostka, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego prowadzi archiwum zakładowe. Archiwum funkcjonuje w oparciu o Instrukcję organizacji i działania archiwum zakładowego, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe.

     W archiwum zakładowym są gromadzone, przechowywane, ewidencjonowane i udostępniane oprócz materiałów archiwalnych także dokumentacja niearchiwalna, która po upływie ustalonego okresu przechowywania podlega brakowaniu.

     Jedną z podstawowych czynności archiwum zakładowego jest udostępnianie dokumentacji. Dla potrzeb służbowych własnych pracowników akta udostępnia się na podstawie zgody kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

     Do korzystania z dokumentacji przechowywanej w archiwum przez osoby trzecie konieczna jest zgoda Prezesa Zarządu LPWiK S.A. W celu uzyskania w/w zgody należy wystąpić do Prezesa Zarządu z pisemnym wnioskiem i podaniem uzasadnienia.

 

 

 

 

Dodanie informacji
Data 
17/10/2017 11:07
Wytworzenie informacji
Osoba 
Rafał Baranowski
Data 
17/10/2017
Ostatnia aktualizacja
Osoba 
Marcin Kucharski
Data 
17/10/2017 11:07